– برای سپردن ملک میتوانید با +۹۸۹۱۱۱۲۵۴۹۳۰ در تماس باشید.